Legjenda
  • nga 1 në 9 hotele në zonënga 1 në 9 hotele në zonë
  • nga 10 në 99 hotele në zonënga 10 në 99 hotele në zonë
  • nga 100 në 999 hotele në zonënga 100 në 999 hotele në zonë
  • më shumë se 1000 hotele në zonëmë shumë se 1000 hotele në zonë