Legenda
  • od 1 do 9 hotela na lokacijiod 1 do 9 hotela na lokaciji
  • od 10 do 99 hotela na lokacijiod 10 do 99 hotela na lokaciji
  • od 100 do 999 hotela na lokacijiod 100 do 999 hotela na lokaciji
  • više od 1000 hotela na lokacijiviše od 1000 hotela na lokaciji